Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало »

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този уебсайт е собственост на сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ". „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ" има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ", с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ".

Връзки с други сайтове

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ" не носи отговорност за информация (включително за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ" поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ" не носи никаква отговорност за последиците, вкл. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ" АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ", по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ" не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.