Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » За природния газ
Obshti

В България

Общи данни:
Потреблението на природен газ в страната е сравнително ниско - през 2008 г. то възлиза на 3,40 млрд. м3. От това количество, собственият ни добив е едва 0,211 млрд. м3, а останалите количества са внос от единствения доставчик на природен газ за страната - Руската федерация.

Потребление:
Природният газ осигурява около 14% от първичното енергийно потребление на България. Потреблението на синьо гориво в страната постоянно нараства както в битовия сектор, така и в индустрията - използват го големи, средни и малки компании. Към момента по-малко от 2% от домакинствата са газифицирани, като този дял е много по-нисък от средните за Европейския съюз 27-50%. 16% от общините имат достъп до природен газ, в сравнение с 27 - 80% в ЕС.

Съхранение:
В България природен газ се съхранява единствено в Подземното газово хранилище (ПГХ) Чирен, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД. То е създадено на база на вече изчерпаното едноименно газово находище. ПГХ Чирен се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ в страната и за гарантиране сигурността на доставките. Хранилището е с капацитет 1 350 млн. м3. като от тях достъпния за използване капацитет е около 600 млн. м3. Останалите 750 млн.м3 представляват буферен газ. Това е газ, който трябва да поддържа хранилището оперативно.

Транзит:
Газовата транзитна инфраструктура на територията на България е добре развита, като през страната се транспортира газ за Турция, Гърция и Македония. През 2007 г. през нашата територия са транзитирани 17,190 млрд. м3 , насочени към тези три държави.

Участници на пазара на природен газ в страната:
- „Булгартрансгаз" ЕАД - транспорт, пренос и съхранение на природен газ;
- „Булгаргаз" ЕАД - обществен доставчик на природен газ в България за газоразпределителните предприятия;
- Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - регулира всички енергийни дейности като ценообразуване, лицензиране и др.;
- Газоразпределителни предприятия - доставят до крайните потребители, изграждат газоразпределителната мрежа в териториите, за които са получили лицензия за дейност от ДКЕВР;
- Привилегировани клиенти - големи клиенти, които купуват природен газ директно от Булгаргаз и са свързани директно към неговата мрежа. Останалите потребители купуват от газоразпределителните предприятия, които от своя страна купуват от Булгаргаз (в качеството му на обществен доставчик);
- Крайни клиенти - всички останали клиенти. Те се разделят в две групи: битови потребители (домакинства) и стопански потребители (ясли, училища, болници, заводи, оранжерии, затвори и др.)

Тенденции за развитието на пазара на природен газ:
Прогнозите сочат, че до 2010 г. се очаква търсенето на природен газ в България да достигне 3,9 млрд. м3 , разпределени предимно в индустриалния и битов сектор, както и използвани за производство на електроенергия. В периода 2010 - 2025 г. се предвижда търсенето дa се увеличава със средно 3,2% годишно, достигайки 6,3 млрд. м3 в края на периода. Това би следвало да доведе до ускорено развитие на газовата инфраструктура и до увеличаване на потреблението на природен газ .
България е активен партньор по проекти от регионално значение. Такива са свързването на българската и сръбската система за доставка на природен газ и проектът през българския град Дупница и сръбските градове Димитровград и Ниш. Предстоят проекти за изграждане на връзки с румънската и гръцката газови системи.
Страната ни е част и от трансрегионални инициативи, като проектите за газопроводи „Набуко" и „Южен поток". Реализирането на тези проекти ще диверсифицира източниците и пътищата на доставки на природен газ за вътрешния ни пазар и ще повиши сигурността на снабдяването на страната ни с този важен енергоизточник.

Статистически данни за газовия сектор в България и ЕС за 2008 г.

2008 България ЕС-27
Добив (млрд. куб. м) 0,2 210
Потребление (млрд. куб. м) 3,4 543,9
Внос (млрд. куб. м) 3,2 422,9
Дял на природния газ от потреблението на първични енергоизточници (%) 16,6 24
         
Потребление на природен газ по сектори в %
2008 Бит Индустрия Енергетика Други
България 1,60% 56,70% 28,80% 12,90%
ЕС-27 28,40% 25,00% 31,80% 14,80%