Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Провеждане на годишно редовно заседание на Общото събрание на БАПГ през 2024 г.

09/04/2024

Редовното годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружение "Българска Асоциация Природен газ” ще се проведе на 31 май 2024 г. от 15.00 часа в гр. Триест, Италия в конферентната зала на компанията домакин AcegasApsAmga, находяща се на ул. ”Via del Teatro” 5, при следния дневен ред:

I.         Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2023 г.

II.        Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2023 г.

III.       Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов Управителен съвет на Асоциацията за нов петгодишен мандат.

IV.       Освобождаване на Председателя и Зам.-председателя на Управителния съвет и избор на нов Председател и Зам.-председател на Управителния съвет за нов петгодишен мандат.

V.        Освобождаване на членовете на Контролния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Контролния съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

VI.       Приемане на основни насоки за дейността на Сдружението за периода 2024-2026 г.

VII.      Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2023 г., актуализация на бюджета за 2024 г. и проект на бюджет за 2025 г.

VIII.    Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2023 г.

IX.       Изменение на Устава на Сдружението.

X.        Други.

1.         Разглеждане на отчет за дейността на „Български газов център“ ЕАД за 2023 г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 16:00 ч. при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред може да намерите на адреса на Сдружението – гр. София, ул. „Филип Кутев” №1. Участието се извършва след предварителна регистрация на имейл secretariat@naturalgas.bg до 10 май 2024 г.