Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Констатирани нередности при извършване на технически надзор

28/08/2009
"Овергаз Техника" АД е пълноправен член на БАПГ с предмет на дейност осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност: газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях.

Професионалният технически надзор на съоръженията с повишена опасност гарантира спазването на определени нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация, което да гарантира безопасно за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения. След извършена проверка в инсталациите на съоръжения с повишена опасност "Овергаз Техника" АД установява редица нередности. Докладите на "Овергаз Техника" АД относно констатираните слабости при изграждането и монтирането на газаразпределитени мрежи (ГРМ) и сградни газови инсталации (СГИ) можете да намерите в прикачените файлове.

Изискването за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност е регламентирано от Глава пета на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и наредбите към него, както и от Глава десета нот Наредбата по чл.200 ал.1 от Закона за енергетиката - Наредба за устройство и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.